Velikost písma

Úřední deska

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE „KONČINY“: 

 

OBECNÍ ÚŘAD HLAVICE

okres Liberec, PSČ 463 48 Všelibice

Č. j.: 8                                                                                                                    Hlavice, dne 13. 1. 2014


Oznámení o zveřejnění

Opatření obecné povahy, kterým se vydává

územní plán obce

Hlavice

Zastupitelstvo obce Hlavice v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

o z n a m u j e,

že na svém zasedání dne 13. 1. 2014 usnesením č. 1 ze dne 13.1.2014 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2) stavebního zákona, v souladu §§ 171 až 174 správní řád a ustanovením § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

ve znění pozdějších předpisů 

vydalo

opatření obecné povahy,

kterým se vydává územní plán Hlavice.

Opatření obecné povahy je k veřejnému nahlédnutí v době od 14. 1. 2014 do 29. 1. 2014

na níže uvedených místech:

- Obecní úřad Hlavice,

- Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

3. patro budovy radnice, č. dveří 306. Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

ve formě umožňující dálkový přístup:

http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/obec-hlavice/ 

Poučení:

Dle § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Miroslav Pytloun

starosta obce

Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

.......................................................................................................................................................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje úplné vyvěšení a sejmutí vyhlášky podle ustanovení § 25 odst. 2,

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Administrátor: Lenka Kristková