Velikost písma

Úřední deska

Poskytování informací, příjem podání

Příjem žádostí a způsob podání

1.    Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách.

2.    Telefonické podání: 485 148 962.

3.    Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

4.    Písemné žádosti můžete doručit elektronicky emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis), elektronickým podáním nebo poštou na adresu obecního úřadu.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává (jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu).

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

 

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • Osobně na Obecním úřadě,
  • Poštou na adresu obecního úřadu,
  • Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, jméno, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Elektronické podání

Elektronické podání je možné provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na technickém nosiči dat (cd, dvd, usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

V případě elektronického podpisu nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.) Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

Požadavky na elektronická podání:
Pokud je přílohou soubor, obecní úřad akceptuje soubory ve formátech: *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat), *.DOC a DOCX (dokument MS Word), *.XLS a XLSX (dokument MS Excel). *.ODT nebo *.ODS (dokument Open Office), případně v běžném grafickém formatu nebo ve formátu *.ZIP a *.RAR.

 

Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání (mimo technický nosič) je 10 MB.

 

 

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých by zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovaných obecním úřadem a důsledky vad dokumentů

 

 

 

Pokud se u doručeného dokumentu v digitální podobě zjistí, že je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém se přijímají dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém obecní úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, vyrozumí obecní úřad odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

 

Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává.

 

Není-li možné určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesilatele, dokument se dále nezpracovává.           

 

 

 

 

 

 

 

Misto konání: Obec Hlavice - zasedací místnost obecního úřadu Hlavice, Hlavice 54

Doba konání: 31.10.2018 od 18:00

 

Administrátor: Lenka Kristková