Velikost písma

Úřední deska

 

 

 

 

 

 

 

I. Dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb:

Připravované dražby - Portál dražeb (portaldrazeb.cz)

Na této stránce je rovněž zveřejněn způsob informování o postupu při dražbě. Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.

II. Dražba bude zahájena dne 14.07.2022 v 10:00 hodin. Od této chvíle mohou dražitelé činit svá podání. Dražba bude ukončena nejdříve dne 14.07.2022 v 11:00 hodin („čas ukončení dražby“). Dražba se koná, pokud dražitelé činí podání. Je-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí. Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno (podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání).

 

 

 

 

Administrátor: Lenka Kristková