Velikost písma

Obecní úřad Hlavice

Hlavice 54, 463 48

 

V Hlavici  dne 3.9.2020

 

Podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do zastupitelstev krajů“) a § 14c  odst. 1 písm. d) a odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do Parl.“) v souvislosti s přípravou konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje a voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 36 – Česká Lípa, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo ve dnech 9. a 10. října 2020), oznamuji delegovaným a jmenovaných zástupcům do okrskové(-ých) volební(-ích) komise(-í), že

 

svolávám

první zasedání okrskové volební komise,

které se uskuteční dne  9.9.2020  od 16  hod. v zasedací místnosti OÚ

                                              Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise bude zákonným způsobem složen slib členů okrskové volební komise, čímž jim vznikne členství v této komisi. Členové obdrží průkaz člena okrskové volební komise.

 

Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem určí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování bude řídit zapisovatel; zapisovatel se do losování nezařazuje.

 

Podle ust. § 55 zák. o volbách do zastupitelstev krajů a § 82 zák. o volbách do Parl. má člen okrskové volební komise nárok na:

-      zvláštní odměnu za výkon funkce (předseda, místopředseda a zapisovatel mají nárok na vyšší zvláštní odměnu, a to pokud splní povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování);

-      pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele - je-li v pracovním nebo služebním poměru;

-      paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise - není-li v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný.

Bližší podrobnosti související s nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého výdělku jsou uvedeny v ust. § 17 vyhl. č. 152/2000 Sb., o provedení některých ust. zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 12 vyhl. č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podle ust. § 15 odst. 2 zák. o volbách do zastupitelstev krajů a § 14c odst. 2 zák. o volbách do Parl. se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

                                                                                                Mgr. Štěpánka Sichrovská

                jméno, příjmení, podpis

                       starosty obce

                                                                                                                                

Na úřední desce vyvěšeno dne  3.9.2020

Rozdělovník:                                                                                                  

-       všem delegovaným / jmenovaným zástupcům

-       na úřední desku

-      k založení do volební dokumentace

 

 

Administrátor: Zdeněk Mikeš