Velikost písma

Obec Hlavice oznamuje,

že veřejné projednání návrhu územního plánu obce Hlavice,

které se mělo konat ve čtvrtek 12.7. 2012, se ruší z důvodu nemoci projektanta územního plánu Hlavice.

Nové datum projednání bude včas oznámeno na úřední desce obce Hlavice.

 

 

 

Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladus § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné projednání návrhu územního plánu se koná

ve čtvrtek 12.07.2012 v 17:00 hodin

se schůzkou pozvaných ve společenské místnosti u pohostinství v Hlavici, Hlavice č.p. 64.

Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout od 4.6. 2012 u pořizovatele (v úřední dny po a st: 8:00- 17:00, út a čt: 8:00 - 16:00 a pá: 8:00 - 14:00. Poslední pátek v měsíci je sanitární den – zavřeno) a na obecním úřadě v Hlavici, pro kterou se územní plán pořizuje. Formou umožňující dálkový přístup pořizovatele:

http://www.liberec.cz/wps/portal/statutarni-mesto-liberec/prakticke-informace/uzemni-planovani/uzemniplany-obci/hlavicea

na elektronické úřední desce obce Hlavice:

http://www.obechlavice.cz/index.php/uedni-deska

Upozornění: Nejpozději při veřejném projednání mohou podat námitky proti návrhu územního plánu vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. V námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Administrátor: Lenka Kristková